การดูแล รักษา

ผู้ให้บริการ จะส่งช่างเข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ให้ 2เดือน/ 1ครั้ง จนครบสัญญาบริการเป็นเวลา 1 ปี

การตรวจเช็คแต่ละครั้ง “ผู้ให้บริการ” จะมาตรวจทำความสะอาด พร้อมทั้งปรับแต่งอุปกรณ์อะไหล่ เช็คระบบเครื่อง

เช็ค , เติมน้ำมันหล่อลื่นและอัดน้ำมันจาระบีเมื่อถึงกำหนดเพื่อรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีตลอดเวลา

กรณีต้องมีการแก้ไขด่วนทั้งในเวลาทำงานตามปกติ หรือนอกเวลาทำงาน ผู้รับบริการจะได้รับการแก้ไขตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มและไม่เว้นวันหยุด

การตรวจเช็คแต่ละครั้ง หากตรวจพบว่ามีรายการอะไหล่เสื่อมสภาพหรือใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว ผู้ให้บริการจะดำเนินการ เสนอราคามาให้ ท่านพิจารณา และต้องรอรับการอนุมัติจากท่านก่อนทุกครั้ง (โดยอะไหล่ที่ไม่รวมในสัญญาบริการเท่านั้น)

ทางบริษัท มีบริษัทประกันภัยฯ ประกันคุ้มครองการใช้ลิฟต์ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อลิฟต์ 1 ชุด

การเข้าบริการแต่ละครั้ง ทาง บริษัทฯ จะแจ้งหมายกำหนดการณ์ ให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกครั้ง อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการปกติ ทางบริษัทจะมีหนังสือเซ็นรับทราบ การตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำเดือน ให้กับท่านและบริษัท ไว้ ฝ่ายละ 1 ฉบับ ต่อลิฟต์ 1 ชุด

การรับแจ้งซ่อมฉุกเฉิน บริการ 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไว้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และหลังจากการแก้ไขเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ จะเขียนใบแจ้งเหตุขัดข้อง และรายการแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ของท่านได้เซ็นรับทราบ และเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนเป็นเวลา 1 ปี