การให้บริการ

       บริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ โดยเป็นประจำทุกเดือนจะมีช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง 

แต่หากมีรายการอะไหล่เกิดการเสียหายลูกค้าจะต้องชำระค่า อะไหล่ตามรายการที่เปลี่ยนจริงและในกรณีลิฟต์ขัดข้อง

ลูกค้าเรียกทีมช่างได้ตลอด  24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดทั้งสิ้น

       สัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ โดยเป็นประจำทุกเดือนจะมีช่างเข้าดำเนินการตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง 

แต่หากมีรายการอะไหล่เกิดการเสียหายบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ในกรณีลิฟต์ขัดข้องลูกค้าเรียกทีมช่างได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดทั้งสิ้น