ลิฟต์ โดยสาร

       เป็นลิฟต์แบบมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย และมีความเร็วสูง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป 

และที่พักอาศัย ความเร็วของลิฟต์ขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร เป็น 3 ระดับคือ ลิฟต์ความเร็วต่ำ  ลิฟต์ความปานกลาง ลิฟต์ความเร็วสูง

ตามความเหมาะสมของอาคารนั้น ด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง และการออกแบบที่หรูหรา เพื่อเพิ่มความโดดเด่น อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , EN81

ลิฟต์โดยสาร (Passenger)

ความเร็วของลิฟต์จะขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร โดยส่วนใหญ่

จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับคือ

1.  ลิฟต์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น

2.  ลิฟต์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาทีมักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น

3.  ลิฟต์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

ลิฟต์โดยสาร ที่คุณเลือกได้

รูปแบบห้องของลิฟต์โดยสาร

รูปแบบประตูนอกของลิฟต์

เพดานลิฟต์และพื้น

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057